Wydawca treści Wydawca treści

Wsparcie celów społecznie użytecznych

REGULAMIN

przyznawania darowizn przez Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady przyznawania, udzielania i rozliczania darowizn pieniężnych przez Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne jako jednostkę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z siedzibą w Ustrzykach Dolnych.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Darowiźnie – należy przez to rozumieć bezpłatne świadczenie pieniężne przekazywane przez nadleśnictwo na rzecz Wnioskodawcy w celu wsparcia Przedsięwzięcia, w zakresie objętym celami statutowymi Wnioskodawcy. Darowizna może dotyczyć „Przedsięwzięcia” zrealizowanego (refundacja) lub będącego przed lub w trakcie realizacji (dofinansowanie);
 2. Przedsięwzięciu – należy przez to rozumieć każdą działalność prowadzoną przez lub na rzecz osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek organizacyjnych, pozwalającą Wnioskodawcy na realizację jej celów, w tym celów statutowych;
 3. Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie Darowizny
  ze środków Darczyńcy, wydzielonych na te cele;
 4. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe
  o których mowa
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 – z późniejszymi zmianami) oraz inne osoby prawne lub jednostki użyteczności publicznej
  i oświatowej składające Wniosek o udzielenie Darowizny.

Poszczególne osoby fizyczne mogą składać Wnioski o udzielenie darowizny Wnioskodawcy udzielającego im wsparcia (np. przedstawiciele ustawowi występujący w imieniu osób fizycznych zbierających środki na subkontach fundacji, na cele związane z leczeniem, rehabilitacją itp.);

W wypadku Przedsięwzięć, których Beneficjentami mają być osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, Wnioskodawcami mogą być jedynie ich przedstawiciele ustawowi.

 1. Obdarowanym – należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, który otrzymał Darowiznę od Darczyńcy;
 2. Darczyńcę – należy przez to rozumieć Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, reprezentowane przez nadleśniczego;
 3. Kierownictwie Darczyńcy – należy przez to rozumieć nadleśniczego.

 

§ 2

Cele udzielania darowizn

 

 1. Wnioskodawca może ubiegać się otrzymanie Darowizny na realizację przedsięwzięć wpisujących się w cele pożytku publicznego określone w ustawie
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 – z późniejszymi zmianami) i będą to między innymi cele wchodzące w zakres:
  1. pomocy społecznej;
  2. działalności charytatywnej;
  3. podtrzymywania tradycji narodowej;
  4. pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
   i kulturowej;
  5. działalności na rzecz mniejszości narodowych;
  6. ochrony i promocji zdrowia;
  7. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  8. nauki, edukacji, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;
  9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 2. Darowizny nie będą przyznawane, w szczególności na wymienione niżej cele:
 1. wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy lub osób nie będących jego pracownikami lecz pozostających z Wnioskodawcą w stałym stosunku cywilnoprawnym (np. poprzez zawartą na czas nieokreślony lub długoterminowy, umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie), tj. z tytułu wykonywania obowiązków służbowych, za wyjątkiem wynagrodzenia
  za czynności podejmowane przez te osoby bezpośrednio w związku
  z realizacją Przedsięwzięcia;
 2. wydatki związane z promocją działalności Wnioskodawcy;
 3. pokrycie kosztów administracyjnych Wnioskodawcy tj. kosztów związanych
  z działalnością Wnioskodawcy, a nie realizacją Przedsięwzięcia;
 4. spłatę zadłużenia Wnioskodawcy;
 5. inne koszty, wydatki i należności niezwiązane z realizacją Przedsięwzięcia.

 

§ 3

Tryb przyznawania Darowizny

 

 1. Podstawą ubiegania się o Darowiznę jest spełnienie wymogów określonych
  w §1 ust. 2 lit. d i § 2 ust. 1 oraz złożenie prawidłowo wypełnionego Wniosku (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu), dostępnego w biurze Darczyńcy oraz na jego stronie internetowej pod adresem:
  https://ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl/ w zakładce: Informacje/Wsparcie społeczne/ Wsparcie celów społecznie użytecznych.
 2. Wniosek należy złożyć w formie tradycyjnej lub w formie elektronicznej.
 3. Równocześnie Darczyńca zastrzega sobie możliwość do zwrócenia się do Wnioskodawcy o uzupełnienie treści wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, niezbędnych do podjęcia przez Darczyńcę decyzji
  w przedmiocie Wniosku.
 4. Złożenie Wniosku, o którym mowa powyżej, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Darczyńca w wyjątkowej sytuacji może przyznać Darowiznę z własnej inicjatywy lub zwolnić Wnioskodawcę z wymogu złożenia Wniosku. W takim przypadku postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 6. W następstwie podjętej decyzji Darczyńcy o przyznaniu darowizny zawierana jest umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 7. Zgodnie z §19 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r.
  w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994 nr 134 poz. 692)
  darowizny finansowe mogą być udzielane przez nadleśnictwa wyłącznie z dodatniego wyniku finansowego, w wysokości nie przekraczającej środków przeznaczonych na cele społecznie użyteczne, w tym świadczenia na rzecz jednostek użyteczności publicznej i oświatowej. Dlatego, ze względu na ograniczoność środków finansowych na cele społecznie użyteczne oraz racjonalność gospodarowania środkami Skarbu Państwa, Darczyńca określa sposób podziału puli środków na cele wskazane we wnioskach wpływających bezpośrednio do Darczyńcy, przy czym – ustala się dwa progi kwotowe związane z trybami rozliczenia Darowizn,
  tj. próg:
  1. Pierwszy – darowizny do trzech tysięcy złotych, gdzie Darczyńca wymaga od Obdarowanego złożenia „Oświadczenia dotyczącego sposobu wykorzystania otrzymanej darowizny finansowej od Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne” zgodnie
   z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Równocześnie Darczyńca zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez Obdarowanego sprawozdania o którym mowa poniżej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
  2. Drugi – darowizny w kwocie powyżej trzech tysięcy złotych, gdzie Darczyńca wymaga od Obdarowanego złożenia zobowiązania do obligatoryjnego przedłożenia w terminie do 60 dni od daty zakończenia Przedsięwzięcia „Sprawozdania z rozliczenia otrzymanej Darowizny”, sporządzonego zgodnie
   z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 8. Na podstawie ostatecznych decyzji Darczyńcy, dla Wnioskodawców którym przyznano Darowiznę, Darczyńca prześle do podpisu odpowiednio przygotowane Umowy darowizny.
 9. Nadleśnictwo nie jest zobowiązane do kontaktu z Wnioskodawcami, którym nie przyznano Darowizny, tzn. rozpatrzyło ich wniosek negatywnie. Tym samym ustala się, że w przypadku braku pisemnej decyzji Darczyńcy w terminie do 30   (trzydziestu) dni, od dnia złożenia Wniosku zgodnie z Regulaminem „Wniosek uznaje się za odrzucony”.
 10. W przypadku złożenia przez Wnioskodawcę, z którym w danym roku podpisano umowę darowizny, kolejnego (nowego) wniosku o pomoc finansową w danym roku kalendarzowym dotyczącą tego samego celu szczegółowego, wniosek ten pozostaje bez dalszego rozpatrzenia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5.

 

§ 4

Warunki przekazania Darowizny

 

 1. Warunkiem przekazania Darowizny jest zawarcie pisemnej umowy Darowizny (dalej: „Umowa”) pomiędzy Obdarowanym a Darczyńcą.
 2. Darowizny udziela się w formie pieniężnej w złotych polskich i przekazuje się ją wyłącznie przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Obdarowanego
  w Umowie.
 3. Darczyńca nie ponosi żadnych opłat, kosztów i podatków związanych
  z przekazaniem Darowizny, za wyjątkiem kosztów administracyjnych Darczyńcy.
 4. Zmiana celu na jaki została przeznaczona Darowizna możliwa jest jedynie na podstawie uzasadnionego wniosku Obdarowanego i wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy.
 5. Darowiznę przyznaną przez Darczyńcę należy wykorzystać w sposób celowy, gospodarny i zgodnie z przeznaczeniem, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację Przedsięwzięcia oraz weryfikację przeznaczenia Darowizny.
 6. W terminie do 60 dni od wykorzystania Darowizny, w wysokości o której mowa
  w § 3 ust. 7 pkt
  1) oraz pkt 2), Obdarowany zobowiązany jest przedstawić Darczyńcy:
  1. Oświadczenie dotyczące sposobu wykorzystania otrzymanej od nadleśnictwa darowizny finansowej – sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, i/lub:
  2. Sprawozdanie z rozliczenia z wykorzystania otrzymanej od nadleśnictwa darowizny finansowej – sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3. Ponadto Obdarowany, na żądanie Darczyńcy, zobowiązany będzie do dostarczenia uwierzytelnionych kopii dokumentów (w tym
   w szczególności finansowych) pozwalających Darczyńcy na przeprowadzenie weryfikacji kosztów i wydatków związanych z wykorzystaniem Darowizny.
 7. W przypadku konieczności przedłużenia 60 dniowego terminu przekazania przez Obdarowanego oświadczenia i/lub sprawozdania, o których mowa w § 4 ust. 6, Obdarowany zobowiązany jest zwrócić się do Darczyńcy z pisemnym wnioskiem zawierającym uzasadnienie zmiany terminu przekazania sprawozdania.

Decyzję w przedmiocie wydłużenia terminu przekazania sprawozdania, podejmuje Darczyńca, i jest ona przekazywana Obdarowanemu w drodze korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej.

 1. W przypadku niezłożenia oświadczenia i/lub sprawozdania, o których mowa
  w § 4 ust. 6 Regulaminu przyznawania darowizn przez Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, pomimo bezskutecznego wezwania Obdarowanego przez Darczyńcę do wykonania tej czynności, Obdarowany dokona zwrotu całej kwoty otrzymanej darowizny w terminie do 14 dni od otrzymania przez Obdarowanego wezwania do zwrotu darowizny. Zwrot darowizny nastąpi wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zwrotu darowizny do dnia zapłaty.
 2. Korzystając z Darowizny, Obdarowany powinien działać z najwyższą starannością, w szczególności przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz dbać o uzyskiwanie wymaganych zezwoleń.
 3.  Darczyńca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z przedmiotu Darowizny
  w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub naruszeniem zasad i norm prawnych określających jego użytkowanie lub zasady współżycia społecznego.
 4.  W przypadku niewykorzystania, w tym częściowego (niepełnego) wykorzystania otrzymanych środków, Obdarowany dokona ich zwrotu w terminie do 14 dni od daty rozliczenia Przedsięwzięcia na rachunek bankowy Darczyńcy. Niedotrzymanie wskazanego terminu zwrotu darowizny lub jej części będzie skutkowało koniecznością zapłaty przez Obdarowanego ustawowych odsetek za opóźnienie.
 5.  Za datę rozliczenia Przedsięwzięcia przyjmuje się datę sporządzenia oświadczenia/sprawozdania o których mowa w § 4 ust. 6, nie później jednak niż 60 dni od daty dokonania przez Obdarowanego ostatniej czynności mającej skutek finansowy w odniesieniu do danego Przedsięwzięcia.
 6.  Wykorzystanie Darowizny w innym celu niż określony w Umowie lub w inny sposób naruszający warunki określone w Regulaminie lub Umowie powoduje obowiązek zwrotu Darowizny wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia, w którym powinien nastąpić zwrot Darowizny, zgodnie z wezwaniem do zwrotu.
 7.  W przypadku braku zwrotu środków w terminach o których mowa w § 4 ust. 8,
  ust. 11 oraz ust. 13, Darczyńca podejmie niezbędne czynności prawne zmierzające do odzyskania darowanej kwoty.
 8.  W przypadku wykorzystania Darowizny w innym celu niż określony w Umowie lub w inny sposób naruszający warunki Regulaminu lub Umowy, Wnioskodawca może w skuteczny sposób złożyć kolejny wniosek po upływie 5 (pięciu) lat liczonych od dnia zwrotu Darowizny wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, na rachunek bankowy Darczyńcy.

 

§ 5

Informowanie o otrzymanej Darowiźnie

 

 1. Obdarowany może zamieszczać nazwę oraz logo PGL LP i dane Darczyńcy na swojej stronie internetowej, liście darczyńców, w broszurach itp. oraz wszelkich innych materiałach po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Darczyńcy (zastrzeżonej pod rygorem nieważności).
 2. Darczyńca informuje o możliwości udostępnienia danych dotyczących spraw związanych realizacją celów społecznie użytecznych.

 

§ 6

 

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Darczyńca.
 2. Darczyńcy przysługuje możliwość zmiany Regulaminu, poprzez jego ogłoszenie na stronie internetowej.
 3. Darczyńca zastrzega sobie wyłączne prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Załączniki - Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:

 1. Wniosek o przyznanie darowizny finansowej – załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie dotyczące rozliczenia otrzymanej Darowizny – załącznik nr 2.
 3. Sprawozdanie z rozliczenia otrzymanej Darowizny – załącznik nr 3.
 4. Umowa darowizny – załącznik nr 4.
 5. Załącznik 1 do Zarz. 21/2023 z 21.03.2023

Polecane Polecane

Powrót

Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego

Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego

Ramowa treść regulaminu korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa na podstawie Zarządzenia nr 14/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne z dnia 28.02.2020 r.  
Podstawa prawna:

 1.  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm., zwana dalej ustawą o lasach;
 2.  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.
 3.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm., zwana dalej Prawo o ruchu drogowym;
 4.  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.
 5.  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zwane dalej rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla znaków.
 6.  Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.1.2018), zwane dalej zarządzeniem 54/2019.

§ 2

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne jest zarządcą dróg leśnych usytuowanych na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo, położonych w jego zasięgu administracyjnym.

§ 3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a)    Zarządca drogi – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.
b)    użytkownik – osoba korzystająca z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego.
c)    pojazd – samochód, pojazd zaprzęgowy, motocykl bądź inny środek transportu poruszający się po leśnych drogach udostępnionych.

§ 4

 1. Korzystanie z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, Prawa o ruchu drogowym, poleceń pracowników Zarządcy drogi lub osób upoważnionych na mocy tej ustawy do kierowania ruchem .
 2. Poprzez wjazd na teren dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania ustanowionych przez Zarządcę drogi warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.
 3. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na tablicy informacyjnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli Zarządcy drogi, o którym mowa w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego.

§ 5

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne ustala następujące zasady korzystania z udostępnionych do ruchu publicznego dróg leśnych:

 1. Drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego zostaną oznakowane:
  a.    drogowskazem, przez który rozumie się zastosowanie oznakowania zgodnego z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla znaków  albo tablic kierunkowych, o których mowa w rozdziale 7.5. Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
  b.    tablicą informacyjną, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia 54/2019,
  c.    znakiem D-52 (początek strefy ruchu) łącznie z B-33 (ograniczenie prędkości),
  d.    znakiem D-53 (koniec strefy ruchu).
 2. Na drogach leśnych obowiązuje zakaz:
  a.    zatrzymywania i postoju pojazdów – z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych i oznakowanych znakiem D-18 (parking),
  b.    zaśmiecania terenu,
  c.    zjazdu z drogi na obszary leśne i drogi leśne nieudostępnione do ruchu publicznego ,
  d.    wyprzedzania,
  e.    używania sygnałów dźwiękowych,
  f.    wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
  g.    niszczenia mienia zarządcy drogi.
 3. Zakaz zatrzymywania się nie dotyczy osób wymienionych w § 29 ust. 3 ustawy o lasach, prowadzących czynności służbowe i gospodarcze (w tym czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu np. obsługi maszyn, urządzeń i środków transportowych podmiotów wykonujących zlecone prace), pod warunkiem pozostawienia pojazdu w sposób nieograniczający możliwości poruszania się innym użytkownikom.
 4. W odniesieniu do dróg krzyżujących się kierujący pojazdem, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, w miejscach tych obowiązują zasady kolejności przejazdu jak na skrzyżowaniu równorzędnym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazują inaczej.5.    Wszystkich użytkowników dróg udostępnionych obowiązuje zasada ograniczonego zaufania (art. 4 Prawo o ruchu drogowym – „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania”).

§ 6

Podczas korzystania z udostępnionych dróg leśnych należy zachować szczególną ostrożność. Na drodze leśnej udostępnionej do ruchu publicznego mogą wystąpić różne zagrożenia i utrudnienia w szczególności: zawężenia jedni, niebezpieczne zakręty, spadki terenu przekraczające dopuszczalne normy, wyboje i nierówności nawierzchni, okresowe oblodzenia, zwierzyna leśna, ruch pojazdów specjalistycznych, inne utrudnienia i ograniczenia.

§ 7

Drogi leśne udostępnione mogą być czasowo wyłączane z ruchu publicznego. W okresie czasowego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej na oznakowaniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu, zostaną naniesione dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej lub nastąpi ich zasłonięcie.

§ 8

 1. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym, w sposób utrudniający ruch albo w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu może on zostać usunięty na zlecenie zarządcy drogi.
 2. Zarządca drogi uprawniony będzie do wezwania straży gminnej lub policji w celu odholowania pojazdu użytkownika na parking strzeżony.
 3. Odholowany pojazd może być wydany po uiszczeniu, przez właściciela lub osobę władającą pojazdem, opłaty za odholowanie oraz opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym (jeśli takowe zaistnieje), dokonanych na podstawie faktur wystawionych przez podmioty wykonujące stosowne usługi (lub faktury Zarządcy drogi).
 4. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym lecz w sposób nieutrudniający ruchu innym pojazdom, może on zostać unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół.

§ 9

 1. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone użytkownikowi szkody przez osoby trzecie.
 2. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz skutki nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 10

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy drogi, bądź innym użytkownikom w związku z niezastosowaniem się do niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych lub miejsc postojowych, które skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością użytkownika z tego tytułu, zobowiązany jest on przed opuszczeniem drogi leśnej lub miejsca postojowego do niezwłocznego poinformowania Zarządcy drogi o tym fakcie i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.

§ 11

Bez zgody Zarządcy drogi wjazd pojazdów przewożących materiały niebezpieczne jest zabroniony.

§ 12

W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg leśnych obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2020 r. na podstawie zarządzenia nr 14/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne z dnia 28.02.2020 r.

  Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dziennik Ustaw nr 123, poz. 840)
  Rozdział 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zmian.)
  Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 71 z dnia 19 października 2015 r. w części dotyczącej Księgi Identyfikacji Wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Materiały do pobrania