Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę parkingu pod Holicą

Ustrzyki Dolne,11.06.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

o pisemnym przetargu nieograniczonym na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, nr NIP:  689-000-11-65, nr REGON: 370014490  adres strony internetowej: www.ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl; adres e-mail: ustrzyki@krosno.lasy.gov.pl;

zwany dalej „organizatorem przetargu”, działając na podstawie:

 

 • przepisu art. 39 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 530 ze zm.),
 •  przepisów art. 701-705 w zw. z art. 693-709 Kodeksu Cywilnego (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1610 ze zm.),
 • pisemnej zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia  06.05.2024, znak sprawy ZS.2217.83.2024 na zawarcie umowy dzierżawy,

 

ogłasza o przetargu pisemnym nieograniczonym na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.

 

 1. Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia stanowi część działki o  numerze ewidencyjnym  431/2 o powierzchni 0,8351 ha, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Dolna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ls. Wyżej opisana nieruchomości posiada urządzoną Księgę Wieczystą nr KS2E/00027881/8 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Położenie ww. nieruchomości obrazuje mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Umowa dzierżawy nieruchomości zostanie zawarta na czas określony wynoszący 3 lata. Wydzierżawiający dopuszcza użytkowanie gruntu w celu prowadzenia działalności zarobkowej obejmującej: urządzenie i prowadzenie parkingu, strefy gastronomicznej, edukacyjnej i sanitarnej, z możliwością posadowienia dwóch obiektów nietrwale związanych z gruntem (gastronomiczny i sanitarny) o powierzchni do 20 m2 każdy.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 890,00  zł  (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy) w terminie do dnia 27.06.2024 r. do godziny 12:00 oraz złożenie pisemnej oferty w tym samym terminie w siedzibie Wydzierżawiającego. Wadium powinno zostać wniesione przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne o numerze  19 2030 0045 1110 0000 0077 8770 BNP PARIBAS Bank Polska SA. Wniesienie wadium w formie przelewu będzie skuteczne, jeśli
  w wyznaczonym terminie, kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne. Organizator nie dopuszcza wniesienia wadium w innej formie.
 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   Nie dopuszcza się składania ofert w postaci skanu dokumentu papierowego przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail jak również nie dopuszcza się składania ofert na ePUAP Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne. Oferta pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dzierżawę gruntu w miejscowości Ustjanowa Dolna”  winna zawierać:
 1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz siedzibę  i adres Oferenta;
 1. Datę sporządzenia oferty,
 1. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 1. Oświadczeniem, że oferent zapoznał się z przedmiotem dzierżawy, jego stanem faktycznym i ograniczeniami związanymi z prowadzeniem gospodarki leśnej,
 1. Oferowany czynsz roczny za przedmiot dzierżawy netto podany w złotych polskich,
 1. Dowód wniesienia wadium,
 1. Pełnomocnictwo jeżeli w imieniu Oferenta ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale albo w formie odpisu poświadczonego notarialnie.
 1. Otwarcie ofert złożonych na przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 27.06.2024 r. w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne o godz. 13:00.
 1. Czynsz roczny wywoławczy wynosi 17 800,00 zł netto. (kwota słownie siedemnaście tysięcy osiemset złotych 00/100). Oferenci powinni samodzielnie skalkulować wysokość oferowanego czynszu, który nie może być niższy od stawki wywoławczej określonej w zdaniu poprzedzającym. Organizator zastrzega prawo do odmowy zawarcia umowy dzierżawy w przypadku, gdy stawka czynszu w ofercie najkorzystniejszej będzie niższa od stawki wywoławczej.
 1. Organizator nie dopuści do przetargu Oferentów, którzy nie wnieśli wadium w sposób określony w pkt 3. Organizator pominie przy ocenie oferty nie spełniające warunków określonych w pkt 4 lit. a) -lit. g) powyżej.
 1. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najwyższą stawką rocznego czynszu dzierżawnego netto. Czynsz ustalony w umowie dzierżawy na podstawie oferty najkorzystniejszej zostanie powiększony o podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.
 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta z Oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz netto. Przed zawarciem umowy Dzierżawca zobowiązany będzie złożyć kaucję zabezpieczająca należności wydzierżawiającego w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy). Kaucja może być złożona w formie:
 1. pieniądza, przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne,
 2. gwarancji bankowej,
 3. gwarancji ubezpieczeniowej.
 1. Przed złożeniem kaucji w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, oferent zobowiązany będzie uzgodnić treść gwarancji z Nadleśnictwem Ustrzyki Dolne.
 1. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, odbędzie się licytacja ustna.
  O terminie i miejscu licytacji ustnej oferenci, którzy złożyli oferty równoważne zostaną poinformowani pisemnie. Minimalne postąpienie w toku licytacji ustnej wynosi 10,00 zł netto.
 1. Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca obowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z nieruchomością.
 1. Wpłacone na przetarg wadium podlega zwrotowi po rozstrzygnięciu przetargu, a Oferentowi, którego oferta została wybrana może zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia (kaucji).
 1. Najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu wiąże przez 14 dni licząc od daty przetargu. Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości nastąpi z chwilą podpisania dokumentu umowy. Podpisanie umowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty przetargu wskazanej w pkt 5 niniejszego ogłoszenia. Konkretna data podpisania umowy zostanie uzgodniona przez Strony. Szczegółowe warunki dzierżawy określa projekt umowy dzierżawy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 1. W przypadku uchylenia się Oferenta od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego.
 1. Organizator zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.
  W takim wypadku wniesione wadia zostaną zwrócone.
 1.  Organizator zastrzega prawo do odwołania lub do zmiany niniejszego ogłoszenia. W szczególności Organizator zastrzega także prawo do odwołania niniejszego przetargu przed terminem otwarcia oferty bez podania przyczyny.
 1. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie pisemny protokół.
 1. Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie ofert w postępowaniu przetargowym jak również zwrotu innych kosztów poniesionych w związku z udziałem w przetargu.
 1. W sprawach nieuregulowanych, do przeprowadzenia przetargu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o lasach i inne właściwe przepisy prawa.
 1. Organizator informuje, że umowa dzierżawy zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu może podlegać upublicznieniu w trybie przepisów
  o dostępie do informacji publicznej. Ograniczenie udostępnienia informacji publicznej może nastąpić z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa lub ochronę prywatności osoby fizycznej.
 1. Niniejsze ogłoszenie stanowi określenie warunków przetargu w rozumieniu przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego.
 1. Informacji o przetargu (przedmiot przetargu, oględziny nieruchomości, zapoznanie z wzorem umowy itd.) udziela: Specjalista Służby Leśnej Bartosz Korczak (tel. 883 100 972 godz. od 7 do 15 w dni robocze od poniedziałku do piątku). Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą zapoznać się z projektem umowy na stronie internetowej Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne pod adresem: www.ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl 

 

 1. Klauzula informacyjna RODO:

 

Stosownie do wymogów wynikającychz art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) podaje się następujące informacje:

 

 1. Administratorem danych  osobowych  oferentów będących osobami fizycznymi oraz ich pełnomocników, pracowników, przedstawicieli itp.  jest Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne z siedzibą: 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Rynek 6. Z administratorem można skontaktować się: pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem: 13 461 10 32;
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt e-mail: iod@comp-net.pl;
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnej wynikającej z przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ jest niezbędne do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę  nieruchomości w celu zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem przystąpienia do przetargu oraz późniejszego zawarcia umowy dzierżawy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w celu realizacji zadań określonych w ustawie o lasach dotyczących sprawowania zarządu nad gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych będą w szczególności takie podmioty jak: radca prawny sprawujący obsługę prawną Nadleśnictwa  oraz instytucje kontrolne, które będą przeprowadzały kontrolę przetargu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być również inne podmioty, w przypadku obowiązku udostępnienia informacji publicznej.
 1. Osoby, których dane są przetwarzane stosownie do przepisów RODO mają prawo do:
 1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania  danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu oraz warunkiem zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Niepodanie danych osobowych (np. niewpisanie ich do formularza oferty) skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu albo odmową zawarcia umowy dzierżawy lub pominięciem złożonej oferty.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu: wyznaczony terminami przedawnienia roszczeń majątkowych wynikającymi z kodeksu cywilnego (podstawowy termin 6 lat),  przez okres czasu wyznaczony przepisami (w tym wewnętrznymi obowiązującymi w Lasach Państwowych) dotyczącymi archiwizacji dokumentów, przez okres czasu wyznaczony przepisami księgowymi w zakresie przechowywania dokumentów księgowych (np. faktur za dzierżawę) – w zależności, od tego który z tych okresów okaże się najdłuższy. W przypadku przekazania danych do kancelarii prawnej, dane osobowe będą tam przechowywane przez okres czasu wyznaczony przepisami o adwokaturze lub przepisami o radcach prawnych.

 

 1. Załączniki:

 

 1. Mapa z zaznaczeniem nieruchomości stanowiącej przedmiot dzierżawy
 2. Wzór umowy dzierżawy nieruchomości,
 3. Formularz oferty

 

 

Nadleśniczy

                                                                                               Maciej Szpiech