Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż siatki leśnej

                                                                                          Ustrzyki Dolne, 04.09.2020 r.

Zn.Spr.SA.234.3.2020

 

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MIENIA

 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6 tel. 13 461 10 31; fax. 13 461 10 33; e-mail: ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl, działając na podstawie § 10 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa w związku z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994 r., Nr 134, poz. 692) ogłasza przetarg publiczny nieograniczony (pisemny) na sprzedaż zbędnych składników mienia.

 

 1. Przedmiot przetargu:
  1. Przedmiotem sprzedaży są siatki leśne pochodząca z demontażu upraw leśnych wg poniższego zestawienia:

 

Pakiet nr 1: Leśnictwo Rabe:

a) 352 mbsiatka grubsza

Cena wywoławcza netto – 1,18 zł/mb.

 

Pakiet nr 2: Leśnictwo Stefkowa:

a) 140 mb - kawałki siatki grubszej

Cena wywoławcza netto – 0,76 zł/mb.

b) 417 mbsiatka cieńsza

Cena wywoławcza netto - 1,06 zł/mb,

2. Wadium:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wpłata wadium w wysokości:

2.1.1. Pakiet nr 1: Leśnictwo Rabe:

a) 352 mbsiatka grubsza wadium: 41,54 zł

 

 1. Pakiet nr 2: Leśnictwo Stefkowa:

a) 140 mb - kawałki siatki grubszej wadium: 10,64 zł

b) 417 mbsiatka cieńszawadium: 44,20 zł

 

 1. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne
  (w godzinach od 7:00 do 15:00). Wadium może zostać wpłacone także przelewem na rachunek Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne numer nr 57 1600 1462 1016 7865 4000 0004. Wadium należy wpłacić do dnia 21 września 2020 r. do godziny 10.00. W przypadku wpłaty wadium przelewem na rachunek bankowy, wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania kwoty wadium na rachunku Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne. 

 

 1. Wadium wpłacone przez nabywcę, z chwilą podpisania umowy ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, jako zadatek.

 

 1. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

 1.  Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

3. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

 1. Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć na piśmie. W celu złożenia oferty można    posłużyć się formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Oferta powinna zawierać co najmniej:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 2. wskazanie składników mienia, których dotyczy oferta tj. podanie numeru Pakietu oraz rodzaju siatki (stosownie do opisu zawartego w pkt 1 niniejszego ogłoszenia);
 3. oferowaną cenę za 1 metr bieżący sitaki;
 4. cenę całkowitą obliczoną jako iloczyn metrów bieżących siatki z Pakietu, którego dotyczy oferta i oferowanej ceny za 1 mb;
 5.  warunki zapłaty ceny całkowitej;
 6.  oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub
  że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
 7. oświadczenie, że zapoznał się z treścią ogłoszenia o przetargu;

h) wskazanie sposobu przekazania informacji o terminie zawarcia umowy (osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, na piśmie, za pomocą poczty e-mail).

 1.    Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki        Dolne (sekretariat).
  1.     Cena jednostkowa za 1mb siatki, oraz cena całkowita za siatkę podane w ofercie będą cenami netto. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

 

4. Miejsce i termin przetargu publicznego:

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2020 r. o godz.: 10.30 w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne (pokój nr 205).

 

5.Termin i miejsce złożenia oferty, oraz okres w którym oferta jest wiążąca:

 1.      Ofertę należy złożyć w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w terminie do dnia 21 września 2020 r. do godziny 10.00.
 2. Złożone oferty są wiążące w terminie do dnia 5.10.2020 roku.

 

6. Sposób oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej:

             Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najwyższą ceną całkowitą. Cena całkowitabędzie stanowiła iloczyn ceny jednostkowej za 1 mb podanej w ofercie oraz ilości metrów bieżących siatki w danym Pakiecie, zgodnie z opisem zawartym w pkt 1.1. niniejszego ogłoszenia.

 

7.Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie do 21 dni od daty przetargu, określonej w pkt 4 ogłoszenia. O konkretnym terminie zawarcia umowy

oferent zostanie poinformowany w sposób wskazany w złożonej ofercie. Umowa zostanie podpisania w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.

 

8.Warunki płatności:

Nabywca jest obowiązany zapłacić w całości cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca w ofercie wskazuje formę płatności. W dniu zawarcia (podpisania) umowy sprzedaży zostanie wystawiona faktura. Wydanie składnika mienia nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Kupujący zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia (podpisania) umowy po uprzednim uiszczeniu ceny. Brak zapłaty za przedmiot umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy będzie stanowił podstawę do odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu 7 dni na uiszczenie ceny. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zatrzyma zadatek, o którym mowa w pkt 2.3 niniejszego ogłoszenia.

 

9.Dokumenty i oświadczenia:

 1. Do pisemnej oferty należy dołączyć wskazane poniżej dokumenty:
 1. Dowód wpłaty wadium;
 2. Pełnomocnictwo, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje pełnomocnik,
  z treści którego będzie jednoznacznie wynikało prawo do reprezentowania uczestnika do udziału w przetargu i zawarcia umowy sprzedaży (pełnomocnictwo w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie);
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

 

 1.   Nie złożenie któregokolwiek z ww. dokumentów w dniu przetargu spowoduje  odrzucenie oferty.

 

10 .Informacje dodatkowe:

 1. Składniki mienia będące przedmiotem postępowania przetargowego można oglądać we wskazanych w pkt 1 leśnictwach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 14:30 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z miejscowym leśniczym. Numery telefonów służbowych do leśniczych dostępne są na stronie http://www.ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl/lesnictwa).
 2. Złożenie jednej ważnej oferty na dany składnik mienia wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 4. Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 

11.Informacja o treści przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (

§ 16

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych.

2. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

§ 17

1.Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

1)imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2)oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

4) inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu
o przetargu.

2.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

 

§ 18

1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2)nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

12. Załączniki:

 1. załącznik nr 1 – wzór_ formularz oferty;
 2. załącznik nr 2  - wzór_ umowy sprzedaży;
 3. załącznik nr 3 – wzór_ oświadczenie oferenta.

 

13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 

 

Administratorem danych osobowych oferentów będących osobami fizycznymi
oraz ich pełnomocników jest Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
z siedzibą: 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Rynek 6. Przedstawicielem Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne jest Nadleśniczy Maciej Szpiech. Z administratorem można skontaktować się: pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej na adres:ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem: 1343 11031.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych oferentom będącym osobami fizycznymi oraz ich pełnomocnikom przysługuje prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Dane osobowe będą przetwarzane ręcznie, w tym elektronicznie za pomocą Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Odbiorcą danych będą w szczególności:kancelaria prawna prowadząca obsługę prawną Nadleśnictwa, a także jednostki nadrzędne nad Nadleśnictwem (w szczególności regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych) Odbiorcą danych mogą być także inne podmioty w związku z koniecznością udostępnienia informacji publicznej.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z którymmożna skontaktować się poprzez e-mail iod@comp-net.pl.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży siatki oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6ust. 1 lit. c) RODO. Obowiązek prawny ciążący na administratorze wynika z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (

 

Dane osobowe będę przetwarzane przez okres czasu wyznaczony: terminami przedawnienia roszczeń wynikającymi z Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia 6 lat licząc od wymagalności roszczenia), wyznaczonyprzepisami o rachunkowości, oraz wyznaczony przepisami (w tym wewnętrznymi) o archiwizacji dokumentów -w zależności od tego, który z tych terminów będzie najdłuższy. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do przetargu oraz zawarcia umowy na zakup siatki.

 

 

Oryginał podpisał:

Maciej Szpiech