Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg na usługi leśne

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w roku 2019”

Informuję, że 16.10.2018 na niżej podanej stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne zamieszczone zostało o głoszenie oraz dokumenty dotyczące zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w roku 2019” (określonego znakiem ZGS.270.1.31.2018). W przedmiotowym postępowaniu:

  1. oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  2. jednolity europejski dokument zamówienia (tzw. „JEDZ”), stanowiący wstępne potwierdzenie przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu ZGS.270.1.31.2018 i brak podstaw do wykluczenia, należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi na adres, wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZGS.270.1.31.2018.

 

Strona BIP na której dostępne są ogłoszenie oraz dokumenty dot. przedmiotowego zamówienia:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_brzegi_dolne/zamowienia_publiczne/pg_20181016039457196759

 

Termin składania ofert – do 23.11.2018 r. do godz. 13.00.

Termin otarcia ofert – 23.11.2018 r. godz. 13.30.

 

 

Maciej Szpiech

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne