Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Information on the organization of hunting in the hunting season 2021-2022

Honorable hunters

The Ustrzyki Dolne Forest Inspectorate informs that from 1 June 2020, the rules for the sale of hunting in the State Forests breeding centers in the Regionalna Dyrekcja Las贸w Pa艅stwowych w Kro艣nie  (OHZ LP) changed.

We invite all hunters to hunt in the Ustrzyki Dolne Forest District.

Offer details attached.

Asset Publisher Asset Publisher

Zur眉ck

Og艂oszenie o przetargu publicznym na dzier偶aw臋 gruntu w miejscowo艣ci Solina

Og艂oszenie o przetargu publicznym na dzier偶aw臋 gruntu w miejscowo艣ci Solina

Og艂oszenie o przetargu na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci w miejscowo艣ci Solina

 

Ustrzyki Dolne, 06.07.2021

OG艁OSZENIE

 

Nadle艣niczy Nadle艣nictwa Ustrzyki Dolne z siedzib膮 w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 6 og艂asza przetarg publiczny nieograniczony

 

na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa w zarz膮dzie Pa艅stwowego Gospodarstwa Le艣nego Lasy Pa艅stwowe Nadle艣nictwa Ustrzyki Dolne

 1. Przedmiotem wydzier偶awienia b臋dzie nieruchomo艣膰 stanowi膮ca  cze艣膰 dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 644, usytuowanej w miejscowo艣ci Solina, Gmina Solina, obj臋tej ksi臋g膮 wieczyst膮 numer KS1E/00025898/9, stanowi膮cej u偶ytek Ls.

 

 1. Wy偶ej opisana nieruchomo艣膰 tj. dzia艂ka nr 644 posiada urz膮dzon膮 Ksi臋g臋 Wieczyst膮 nr KS1E/00025898/9w S膮dzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksi膮g Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Nadle艣nictwo Ustrzyki Dolne dysponuje zgod膮 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Las贸w Pa艅stwowych w Kro艣nie z dnia 21 maja 2021 r. znak: ZS.2217.91.2021 na wydzier偶awienie gruntu.

 

 1. Po艂o偶enie ww. nieruchomo艣ci obrazuje mapa stanowi膮ca za艂膮cznik nr 1 do niniejszego og艂oszenia.

 

 

 1. Umowa dzier偶awy nieruchomo艣ci zostanie zawarta na czas nieokre艣lony. Po zawarciu umowy Dzier偶awca b臋dzie zobowi膮zany do urz膮dzenia, w terminie do trzech miesi臋cy od uzyskania zg贸d formalno-prawnych wymaganych odr臋bnymi przepisami, og贸lnodost臋pnego miejsca wypoczynku i rekreacji oraz wyposa偶enia go w nast臋puj膮ce obiekty:
 2. 艂awki 鈥 szt. 4,

- tablice edukacyjne o tre艣ci uzgodnionej z Nadle艣nictwem 鈥 szt. 4,

- obiekty si艂ownik plenerowej 鈥 co najmniej szt. 4,

- ewentualnie z mo偶liwo艣ci膮 wybudowania wiaty drewnianej,

Wydzier偶awiaj膮cy nie dopuszcza innego sposobu zagospodarowania terenu. Projekt wiaty, przed realizacj膮 b臋dzie musia艂 by膰 uzgodniony i zaakceptowany przez Nadle艣nictwo. Dzier偶awca b臋dzie zobowi膮zany do udost臋pnienia wszystkich obiekt贸w znajduj膮cych si臋 na dzier偶awionym terenie bez 偶adnych ogranicze艅. Za wst臋p nie mog膮 by膰 pobierane 偶adne op艂aty.

Wz贸r umowy okre艣laj膮cy szczeg贸艂owe warunki tej umowy stanowi za艂膮cznik do niniejszego og艂oszenia.

 

 

 1. Warunkiem przyst膮pienia do przetargu jest wp艂acenie wadium w wysoko艣ci 50,00  z艂 (s艂ownie: pi臋膰dziesi膮t z艂otych)  do dnia 28.07.2021r. do godziny 12:00 oraz z艂o偶enie pisemnej oferty w tym samym terminie w siedzibie Wydzier偶awiaj膮cego. Ofert臋 mo偶na sporz膮dzi膰 z wykorzystaniem formularza stanowi膮cego za艂膮cznik nr 3 do niniejszego og艂oszenia. Wadium mo偶e zosta膰 wniesione przelewem na rachunek bankowy Nadle艣nictwa Ustrzyki Dolne o numerze 57 1600 1462 1016 7865 4000 0004 BNP PARIBAS Bank Polska SA lub got贸wk膮 w kasie Nadle艣nictwa. Wniesienie wadium w formie przelewu b臋dzie skuteczne, je艣li w wyznaczonym terminie, kwota wadium znajdzie si臋 na rachunku bankowym Nadle艣nictwa Ustrzyki Dolne.

 

 1. Oferta powinna zosta膰 z艂o偶ona w formie pisemnej, pod rygorem niewa偶no艣ci,  w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem 鈥Oferta na dzier偶aw臋 gruntu w miejscowo艣ci Solina鈥 . Oferta  pod rygorem pomini臋cia jej przy ocenie powinna zawiera膰:

 

 1. imi臋 i nazwisko i adres lub nazw臋 i siedzib臋 oferenta;
 2. dat臋 sporz膮dzenia oferty;
 3. o艣wiadczeniem, 偶e oferent zapozna艂 si臋 z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrze偶e艅;
 4. o艣wiadczeniem, 偶e oferent zapozna艂 si臋 z przedmiotem dzier偶awy, jego stanem faktycznym i ograniczeniami zwi膮zanymi z prowadzeniem gospodarki rolnej lub 偶e ponosi ryzyko zwi膮zane z brakiem takiego zapoznania si臋;
 5. oferowany czynsz roczny za przedmiot dzier偶awy netto (nale偶y wpisa膰 cyframi i s艂ownie);
 6. dow贸d wniesienia wadium tj. potwierdzenie wp艂aty na rachunek bankowy Nadle艣nictwa lub pokwitowanie wp艂aty got贸wkowej w kasie Nadle艣nictwa;
 7. w艂asnor臋czny podpis oferenta lub osoby dzia艂aj膮cej w imieniu oferenta (np. pe艂nomocnika, prokurenta, cz艂onka reprezentacji).

 

 1. Otwarcie ofert z艂o偶onych na przetarg nieograniczony odb臋dzie si臋 w dniu 28.07.2021r.  w siedzibie Nadle艣nictwa Ustrzyki Dolne o godz. 13:00. Otwarcie ofert nast膮pi publicznie, z zastrze偶eniem ewentualnych  ogranicze艅 wprowadzonych na mocy przepis贸w dotycz膮cych zwalczania epidemii tzw. koronawirusa.

 

 1. Czynsz roczny wywo艂awczy wynosi 500 z艂 netto (s艂ownie: pi臋膰set z艂otych 00/100,). W umowie dzier偶awy czynsz zostanie  powi臋kszony o podatek od towar贸w i us艂ug VAT. Umowa zostanie zawarta z oferentem, kt贸ry zaoferuje najwy偶szy czynsz netto. Przed zawarciem umowy najmu Dzier偶awca zobowi膮zany b臋dzie wp艂aci膰 kaucj臋 zabezpieczaj膮c膮 w wysoko艣ci dwukrotnej warto艣ci oferowanego czynszu netto.

 

 1. W przypadku z艂o偶enia ofert r贸wnorz臋dnych co do kwoty czynszu, odb臋dzie si臋 licytacja ustna. O terminie i miejscu licytacji ustnej oferenci, kt贸rzy z艂o偶yli oferty r贸wnowa偶ne zostan膮 poinformowani pisemnie. Minimalne post膮pienie na licytacji ustnej wynosi 10,00 z艂 netto.

 

 1. W trakcie realizacji umowy dzier偶awy opr贸cz czynszu dzier偶awnego Dzier偶awca obowi膮zany jest uiszcza膰 podatki i inne ci臋偶ary zwi膮zane z nieruchomo艣ci膮.

 

 1. Wadium podlega zwrotowi po rozstrzygni臋ciu przetargu. Oferentowi, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana wadium mo偶e zosta膰 zaliczone na poczet zabezpieczenia (kaucji). W przypadku uchylenia si臋 oferenta od zawarcia umowy dzier偶awy wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzier偶awiaj膮cego.

 

 1. Nadle艣nictwo Ustrzyki Dolne zastrzega sobie prawo zamkni臋cia przetargu bez wyboru oferty. W takim wypadku wniesione wadia zostan膮 zwr贸cone.

 

 1. Nadle艣nictwo Ustrzyki Dolne zastrzega sobie prawo do odwo艂ania niniejszego og艂oszenia o przetargu przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, bez podania przyczyny. W takiej sytuacji z艂o偶one oferty bez ich otwierania oraz wp艂acone wadia zostan膮 zwr贸cone. 

 

 1. Nadle艣nictwo Ustrzyki Dolne zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tre艣ci niniejszego og艂oszenia o przetargu oraz we wzorze umowy dzier偶awy.

 

 1. Informacji o przetargu (przedmiot przetargu, ogl臋dziny nieruchomo艣ci, zapoznanie z wzorem umowy itd.) udziela: Specjalista S艂u偶by Le艣nej Pan Sebastian W贸jtowicz (tel. 883 100 785 godz. od 7 do 15 w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku).

 

 1. Umowa dzier偶awy zostanie zawarta wed艂ug wzoru stanowi膮cego za艂膮cznik nr 2 do niniejszego og艂oszenia. Umowa dzier偶awy zostanie zawarta z chwil膮 podpisania egzemplarzy umowy.

 

 1. Niniejsze og艂oszenie okre艣la  warunki przetargu w rozumieniu przepis贸w art. 701- 705 Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1740). Organizatorem przetargu w rozumieniu przepis贸w przywo艂anych w zdaniu poprzedzaj膮cym powy偶ej jest Nadle艣nictwo Ustrzyki Dolne.

 

 

 1. Klauzula informacyjna RODO:
 1. Administratorem danych  osobowych  oferent贸w b臋d膮cych osobami fizycznymi oraz ich pe艂nomocnik贸w lub innych przedstawicieli jest Nadle艣nictwo Ustrzyki Dolne z siedzib膮: 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Rynek 6. Przedstawicielem Nadle艣nictwa Ustrzyki Dolne  jest Nadle艣niczy Maciej Szpiech.  Z administratorem mo偶na skontaktowa膰 si臋: pisemnie, za pomoc膮 poczty elektronicznej na adres: ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem: 13 461 10 32

b) W zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych oferentom b臋d膮cym osobami fizycznymi oraz ich pe艂nomocnikom przys艂uguje prawo do:

- 偶膮dania od Administratora dost臋pu do  danych osobowych,

- 偶膮dania od Administratora sprostowania danych osobowych,

- 偶膮dania od Administratora usuni臋cia  osobowych,

- 偶膮dania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

c) Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane r臋cznie i elektronicznie za pomoc膮 Systemu Informatycznego Las贸w Pa艅stwowych. Odbiorc膮 danych b臋dzie kancelaria prawna prowadz膮ca obs艂ug臋 prawn膮 Nadle艣nictwa, a tak偶e jednostki nadrz臋dne nad Nadle艣nictwem (w szczeg贸lno艣ci regionalna dyrekcja Las贸w Pa艅stwowych w Kro艣nie oraz Dyrekcja Generalna Las贸w Pa艅stwowych), a tak偶e inne podmioty w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 udost臋pnienia informacji publicznej.

d) Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych Osobowych 鈥 kontakt iod@comp-net.pl .

e) Przetwarzanie  danych osobowych odbywa si臋 w zwi膮zku z realizacj膮 obowi膮zku prawnego spoczywaj膮cego na Administratorze 鈥 podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO). Obowi膮zkiem prawnym Administratora jest prawid艂owe wykonywanie zada艅 z zakresu gospodarowania nieruchomo艣ciami, kt贸rymi zarz膮dza w imieniu Skarbu Pa艅stwa 鈥 na podstawie art. 4 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1463).

f) Przetwarzanie danych osobowych odbywa si臋 na podstawie prawnej wynikaj膮cej z przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, poniewa偶 jest niezb臋dne do przeprowadzenia przetargu na dzier偶aw臋  nieruchomo艣ci w celu zawarcia oraz p贸藕niejszej realizacji umowy.

g) Dane osobowe b臋d臋 przetwarzane przez okres czasu przewidziany w przepisach prawa zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt dla PGL LP. W przypadku przekazania danych osobowych do kancelarii prawnej, w zwi膮zku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, dane osobowe b臋d膮 tam przetwarzane przez okres czasu wyznaczony przepisami o adwokaturze lub o radcach prawnych.

h) Podanie danych  osobowych jest warunkiem przyst膮pienia do przetargu oraz zawarcia umowy dzier偶awy.

 

Za艂膮czniki:

 1. Za艂膮czniki mapowe obrazuj膮ce po艂o偶enie przedmiotu dzier偶awy
 2. Wz贸r umowy na dzier偶aw臋 gruntu
 3. Wz贸r oferty