Asset Publisher Asset Publisher

PRZETARG - OŚRODEK WCZASOWY W TELEŚNICY

Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż ośrodka wczasowego w Teleśnicy Oszwarowej.

 Ogłoszenie

Sprzedający - Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej nad Zalewem Solińskim w miejscowości Teleśnica Oszwarowa o łącznej powierzchni 3,65 ha.

Sprzedawana nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, posiada urządzoną księgę wieczystą nr KS2E/00019756/4 w Sądzie Rejonowym w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych. Nieruchomość ta była użytkowana jako ośrodek wczasowy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.

W skład nieruchomości wchodzą:

 1. Działka ewidencyjna nr 434/1, położona w powiecie  bieszczadzkim, gmina Ustrzyki Dolne, obręb ewidencyjny Teleśnica Oszwarowa o powierzchni 3,65 ha (użytek gruntowy Bi – o pow. 3,65 ha).
 2. Murowany budynek administracyjno-gospodarczy o pow. 90,95m2 .
 3. Cztery domki letniskowe sześcioosobowe, drewniane o konstrukcji typu AS, w których znajduje się kuchnia, łazienka z WC, taras, pokój dzienny i 2 sypialnie, każdy o pow. 31,2 m2.
 4. Jeden domek letniskowy pięcioosobowy, drewniany o konstrukcji typu AS, w którym znajduje się kuchnia, łazienka z WC, taras, pokój dzienny, sypialnia, o pow. 21,1 m2.  
 5. Sześć domków letniskowych, czteroosobowych, drewnianych, w których znajduje się kuchnia, łazienka z WC, taras, pokój dzienny i sypialnia, każdy o pow. 17,14 m2.
 6. Wiata drewniana zadaszona o powierzchni użytkowej 46m2.
 7. Ogrodzenie.
 8. Dwukomorowy zbiornik na nieczystości.
 9. Sieć kanalizacji sanitarnej.
 10. Sieć wodociągowa.
 11. Sieć elektroenergetyczna.
 12. Fragment drogi asfaltowej.

W cenę nieruchomości wliczona jest dokumentacja projektowanej oczyszczalni ścieków oraz wyposażenie domków.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar działki oznaczony jest jako: na części obszaru „Tereny zainwestowane", na części obszaru „Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej", na części „Lasy", a na pozostałej części jako „Rzeki", na całości obszaru obowiązują wymagania wynikające z Rozporządzenia nr 54/05 Wojewody Podkarpackiego w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Działka ewidencyjna nr 434/1 obciążona jest odpłatną, nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu polegającą na prawie korzystania z części działek w celu przebudowy, eksploatacji, modernizacji, konserwacji i napraw linii napowietrznej SN 15kV z prawem dojazdu i dojścia do istniejących urządzeń energetycznych na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Służebność przesyłu została ustanowiona pod urządzenia energetyczne zasilające przedmiotową nieruchomość w energię elektryczną.

Na działce znajdują się również obiekty obcej własności (tj. 18 domków letniskowych i jeden obiekt gastronomiczny), z właścicielami których zawarte są umowy dzierżawy gruntu na czas nieokreślony.

Działka ewidencyjna nr 434/1 nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Dojazd do działki nr 434/1 zostanie zapewniony w formie ustanowienia służebności drogowej przez działkę ewidencyjną nr 434/2 w miejscowości Teleśnica Oszwarowa. Służebność drogowa zostanie ustanowiona w momencie zawarcia umowy sprzedaży, cena wywoławcza uwzględnia wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności drogowej.

Nieruchomość jest zasilana w wodę z ujęcia grawitacyjnego zlokalizowanego na gruntach SP w zarządzie PGL LP nie wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży. Z ujęcia wody dostarczana jest woda do obiektów zlokalizowanych na działkach 434/1, 297, 295/6, 295/7. Do czasu uregulowania zaopatrzenia w wodę we własnym zakresie przez Nabywcę, lecz nie później niż do 30 listopada 2016 roku, dostarczanie wody odbywać się będzie w oparciu o odrębna umowę.

Cena wywoławcza netto: 982 487,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dwa  tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)

 1. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w godz. 800-1500 w terminie do 07.08.2015roku (tel. 013 461 10 31).
 2. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco:

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne

ul. Rynek 6

38-700 Ustrzyki Dolne

Oraz oznakować opisem:

Oferta na zakup nieruchomości w miejscowości Teleśnica Oszwarowa"

Nie otwierać przed dniem 10.08.2015. godz. 1100"

Koperta oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Oferenta.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne do dnia 10.08.2015r. godz. 1000.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.08.2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne (sala konferencyjna na I piętrze).
 3. Pisemna oferta powinna zawierać :
  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres Oferenta,
  2. numery PESEL, NIP i REGON Oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania,
  3. numer rachunku bankowego Oferenta,
  4. datę sporządzenia oferty,
  5. oferowaną cenę netto, wyższą od ceny wywoławczej,
  6. sposób zapłaty ceny brutto,
  7. sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości,
  8. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego przetargu,
  10. dowód wniesienia wadium,
  11. oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością oraz ze stanem technicznym obiektów budowlanych wchodzących w jej skład,
  12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie prawa do drogi służebnej.
 4. Wysokość wadium wynosi 60 000,00 zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 5. Oferenci winni wpłacić wyznaczone wadium na rachunek bankowy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne nr: 65 8642 1012 2003 1200 9393 0001.
 6. Wadium może być wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej najpóźniej do godz. 1000 w dniu składania ofert tj. do dnia 10.08.2015r
 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do godz. 1000 w dniu składania ofert kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne lub gwarancja bankowa wpłynie do sekretariatu Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne. Nie dopuszcza się wniesienia wadium w formie gotówki do kasy Nadleśnictwa.
 8. Wadium, z zastrzeżeniem zapisów pkt 11 i 12 podlega zwrotowi w terminie trzech dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
 9. Wadium wniesione w pieniądzu przez Oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny brutto nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez Oferenta, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie brutto nabycia nieruchomości.
 11. Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa proponowana cena netto.
 12. Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
 13. Do ceny netto nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 15. Termin zapłaty ceny brutto nieruchomości ustala się na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
 16. Jeżeli Oferent ustalony jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Sprzedającego, Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Nadleśnictwu Ustrzyki Dolne przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zasady przeprowadzenia przetargu regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. z 2007r. Nr 78, poz. 532).

 

                                                                                                                      Z up. Nadleśniczego

                                                                                                  mgr inż. Kazimierz Suchy

                                                                                                  Z-ca Nadleśniczego