Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie - negocjacje

Ogłoszenie o negocjacjach cenowych na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej nad Zalewem Solińskim w miejscowości Teleśnica Oszwarowa.

 Ogłoszenie

Sprzedający – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne ogłasza negocjacje cenowe na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej nad Zalewem Solińskim w miejscowości Teleśnica Oszwarowa o łącznej powierzchni 3,65 ha.

Sprzedaż prowadzona jest na podstawie  art 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. Z 2014 r. poz 1153) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków trybu przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. z 2007 r. nr 78 poz.532)

 

Przedmiotem negocjacji jest nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, dla której Sąd Rejonowy w Lesku Zamiejscowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych prowadzi księgę wieczystą nr KS2E/00019756/4.

Nieruchomość ta była użytkowana jako ośrodek wczasowy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.

W skład ww. nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży  wchodzą:

 1. Działka ewidencyjna nr 434/1, położona w powiecie  bieszczadzkim, gmina Ustrzyki Dolne, obręb ewidencyjny Teleśnica Oszwarowa o powierzchni 3,65 ha (użytek gruntowy Bi – o pow. 3,65 ha).
 2. Murowany budynek administracyjno-gospodarczy o pow. 90,95m2 .
 3. Cztery domki letniskowe sześcioosobowe, drewniane o konstrukcji typu AS, w których znajduje się kuchnia, łazienka z WC, taras, pokój dzienny i 2 sypialnie, każdy o pow. 31,2 m2.
 4. Jeden domek letniskowy pięcioosobowy, drewniany o konstrukcji typu AS, w którym znajduje się kuchnia, łazienka z WC, taras, pokój dzienny, sypialnia, o pow. 21,1 m2
 5. Sześć domków letniskowych, czteroosobowych, drewnianych, w których znajduje się kuchnia, łazienka z WC, taras, pokój dzienny i sypialnia, każdy o pow. 17,14 m2.
 6. Wiata drewniana zadaszona o powierzchni użytkowej 46m2.
 7. Ogrodzenie z siatki metalowej.
 8. Dwukomorowy zbiornik na nieczystości płynne.
 9. Sieć kanalizacji sanitarnej.
 10. Sieć wodociągowa.
 11. Sieć elektroenergetyczna – nie ogranicza funkcjonalności działki.
 12. Fragment drogi asfaltowej.

W cenę nieruchomości wliczona jest dokumentacja projektowanej oczyszczalni ścieków oraz wyposażenie domków.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar działki oznaczony jest jako: na części obszaru „Tereny zainwestowane", na części obszaru „Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej", na części „Lasy", a na pozostałej części jako „Rzeki", na całości obszaru obowiązują wymagania wynikające z Rozporządzenia nr 54/05 Wojewody Podkarpackiego w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Działka ewidencyjna nr 434/1 obciążona jest odpłatną, nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu polegającą na prawie korzystania z części działek w celu przebudowy, eksploatacji, modernizacji, konserwacji i napraw linii napowietrznej SN 15kV z prawem dojazdu i dojścia do istniejących urządzeń energetycznych na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Służebność przesyłu została ustanowiona pod urządzenia energetyczne zasilające przedmiotową nieruchomość w energię elektryczną.

Na działce znajdują się również obiekty obcej własności (tj. 18 domków letniskowych i jeden obiekt gastronomiczny), z właścicielami których zawarte są umowy dzierżawy gruntu na czas nieokreślony.

Działka ewidencyjna nr 434/1 nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Dojazd do działki nr 434/1 zostanie zapewniony w formie ustanowienia służebności drogowej przez działkę ewidencyjną nr 434/2 w miejscowości Teleśnica Oszwarowa. Służebność drogowa zostanie ustanowiona w momencie zawarcia umowy sprzedaży, cena wywoławcza uwzględnia wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności drogowej.

Nieruchomość jest zasilana w wodę z ujęcia grawitacyjnego zlokalizowanego na gruntach SP w zarządzie PGL LP nie wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży. Z ujęcia wody dostarczana jest woda do obiektów zlokalizowanych na działkach 434/1, 297, 295/6, 295/7. Do czasu uregulowania zaopatrzenia w wodę we własnym zakresie przez Nabywcę, lecz nie później niż do 30 listopada 2016 roku, dostarczanie wody odbywać się będzie w oparciu o odrębna umowę.

Cena wywoławcza netto: 982 487,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dwa  tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 00/100). Cena sprzedaży osiągnięta w negocjacji cenowej zostanie powiększona o podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z póź.zm) w wysokości 23%

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w godz. 800-1400 w terminie do 16.11.2015roku (tel. 013 461 10 31).

Dotychczas odbyły się dwa postępowania przetargowe.:

 • I przetarg nieograniczony odbył się w dniu – 29.06.2015 r.
 • II przetarg nieograniczony odbył się w dniu – 13.08.2015 r.

Do negocjacji cenowej mogą przystąpić osoby, które wpłaca zaliczkę oraz złożą zgłoszenie udziału wraz z załączonymi dokumentami, o których mowa w warunkach negocjacji. 

Zgłoszenie udziału w negocjacji cenowej należy złożyć w kopercie opisanej następująco:

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne

ul. Rynek 6

38-700 Ustrzyki Dolne

oraz oznakować opisem: „Negocjacje cenowe na zakup nieruchomości w miejscowości Teleśnica Oszwarowa"

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Zgłaszającego.

 1. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne do dnia  17.11.2015r. do godz. 1100.
 2. Negocjacje cenowe zostaną przeprowadzone dnia  17.11.2015 r. o godz. 1130 w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne (sala konferencyjna na I piętrze).
 3. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać :
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres Zgłaszającego,
 2. numery PESEL, NIP i REGON Zgłaszającego, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania,
 3. numer rachunku bankowego  Zgłaszającego,
 4. datę sporządzenia zgłoszenia,
 5. oferowaną cenę netto,
 6.  sposób zapłaty ceny brutto,
 7. sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości,
 8. oświadczenie, że Zgłaszający zapoznał się z warunkami negocjacji cenowych i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanych negocjacji cenowych,
 10. dowód wniesienia zaliczki,
 11. oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością oraz ze stanem technicznym obiektów budowlanych wchodzących w jej skład,
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie prawa do drogi służebnej.
 1. Wysokość zaliczki wynosi 60 000,00 zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 2. Zgłaszający się do negocjacji cenowej winni wpłacić wyznaczoną zaliczkę na rachunek bankowy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne nr:

65 8642 1012 2003 1200 9393 0001.

Tytuł przelewu „Negocjacje – sprzedaż OW Teleśnica"

 1. Zaliczka  może być wniesiona w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej    najpóźniej do 17.11.2015 r. godz. 1100.
 2. Wniesienie zaliczki w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli do 17.11.2015 r. do godz. 1100 kwota zaliczki znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne lub gwarancja bankowa wpłynie do sekretariatu Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.

Nie dopuszcza się wniesienia zaliczki w formie gotówki do kasy Nadleśnictwa.

 1. Zaliczka wniesiona w pieniądzu, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 9  podlega zwrotowi w terminie trzech dni po zamknięciu negocjacji.
 2. Zaliczka wniesiona w pieniądzu przez Zgłaszającego, który negocjację cenową wygrał, zalicza się na poczet ceny brutto nabycia nieruchomości.
 3. Warunki zaliczki wniesionej w formie gwarancji bankowej:
 1. gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Sprzedającemu pełnej kwoty zaliczki w okolicznościach określonych w pkt 16 ogłoszenia, tj. w przypadku, gdy Zgłaszający, ustalony jako nabywca nieruchomości, nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Sprzedającego.

W przypadku przedłużenia terminu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, Zgłaszający ustalony jako nabywca nieruchomości zobowiązany jest w terminie do 10 dni przed wygaśnięciem ważności gwarancji przedłużyć jej ważność lub wnieść zaliczkę w formie pieniądza.

Brak przedłużenia ważności gwarancji lub wniesienia zaliczki w formie pieniądza stanowi podstawę do zatrzymania zaliczki zgodnie z okolicznościami, określonymi w pkt 16 ogłoszenia.

 1. termin ważności gwarancja – 60 dni licząc od dnia, w którym zostaną negocjacje przeprowadzone, tj. od 17.11.2015 r.,
 2. z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska)."
 1. Zaliczka wniesiona w formie gwarancji bankowej przez Zgłaszającego, który negocjacje cenowe wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie brutto nabycia nieruchomości.
 2. Kryterium wyboru negocjacji cenowych stanowi najwyższa proponowana cena netto.
 3. Ustna cześć negocjacji cenowej zostanie przeprowadzona przez komisję przetargową w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, osobno z każdym Zgłaszającym, zakwalifikowanym do udziału w tej części.  
 4. Do ceny netto nieruchomości ustalonej w wyniku negocjacji cenowej doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Termin zapłaty ceny brutto nieruchomości ustala się na najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, oznacza to, że do tego terminu pieniądze muszą znaleźć się na rachunku bankowym Sprzedającego.
 6. Jeżeli Zgłaszający, ustalony jako nabywca nieruchomości, nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Sprzedającego, Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesiona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 7. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty notarialne.

 

Nadleśnictwu Ustrzyki Dolne przysługuje prawo zamknięcia negocjacji cenowej bez ustalenia nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie o negocjacji cenowej umieszczone zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, w prasie o zasięgu regionalnym oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa.

                                                                                                  Roman Dudek

                                                                                                  Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne