Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat o naruszeniu ochrony danych osobowych

Komunikat o naruszeniu ochrony danych osobowych 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3 lit. c RODO uprzejmie informujemy, że w wyniku nieautoryzowanego opublikowania treści na stronie internetowej Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne dnia 20.02.2024 r. doszło do wykrycia naruszenia ochrony danych osobowych, których Administratorem jest Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne. 

Dane osobowe, które zostały upublicznione należą do osób, które były uczestnikami wycieczki Lista uczestników wycieczki Zagórz – Góry Świętokrzyskie, Chęciny – Zagórz 4 - 6 czerwca 2007 r.

Kategorie danych, które uległy ujawnieniu to: 

 1. Imię i nazwisko; 
 1. Nr PESEL. 

W wyniku przeprowadzonej kwerendy ustalono, że dane osobowe zostały umieszczone 14 lat temu w Strukturze Organizacyjnej na stronie internetowej Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne przez pracownika, który w tamtym czasie zajmował się Administracją SILP (pracownik nie pracuje już w Nadleśnictwie).  

Dane osobowe nie były powszechnie dostępne, dostęp do nich miała osoba posiadająca link lub wpisująca w przeglądarkę imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby. 

Nadleśniczy wydał polecenie usunięcia danych w trybie natychmiastowym. Tego samego dnia tj. 20.02.2024 r. treść zawierająca dane osobowe została usunięta,
a sama strona została wygaszona. 
 

Do operatora przeglądarki internetowej również została wysłana prośba
o aktualizacje wyników wyszukiwania danych, tak żeby dane osobowe nie były już widoczne. Google zrealizowane prośbę Google, co zostało zweryfikowane o godz. 11.20 – 20.02.2024 r. — informacje zostały usunięte.
 

 

Środki, jakie zostały podjęte przez Nadleśnictwo w celu usunięcia naruszenia ochrony danych osobowych, w tym zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków:  

Nadleśnictwo niezwłocznie powiadomiło Inspektora ochrony danych Nadleśnictwa  
o zaistniałym naruszeniu ochrony danych osobowych oraz zawiadomiło Organ Nadzorczy – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o naruszeniu ochrony danych osobowych.   

Dodatkowo w dniu 20.02.2024 r. został zablokowany dostęp do adres internetowego, który prowadził do ujawnionych danych osobowych.  

W dniu 20.02.2024 r. Nadleśnictwo przesłało również do Google prośbę o usunięcie z indeksowanych stron informacji o wskazanej stronie. Strona zniknęła z wyszukiwarki tego samego dnia tj. 20.02.2024 r. 

 

 

Jeżeli Pani/Pan byliście ofiarą tego naruszenia ochrony danych wskazujemy opis możliwych konsekwencji, których Pani/Pan może doświadczyć: 

 • próba uzyskania przez osoby trzecie na Pana szkodę pożyczek w instytucjach poza bankowych przez Internet lub telefonicznie, bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości (z uwagi na wejście w posiadania nr PESEL i adresu zamieszkania oraz imienia i nazwiska); 
 • istnieje możliwość podszycia się pod Pana w przypadku głosowania w budżecie obywatelskim, tym samym osoba może skorzystać z Pana praw obywatelskich  
  (z uwagi na wejście w posiadania nr PESEL i adresu zamieszkania oraz imienia  
  i nazwiska); 
 • osoba trzecia może podjąć próbę zawarcia na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Pana szkodę umowy cywilno-prawnej, np. umowa najmuj lokalu / nieruchomości (z uwagi na wejście w posiadania nr PESEL i adresu zamieszkania oraz imienia i nazwiska); 
 • niekomfortowa sytuacja może narazić Pana na stres. 

 

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia Pani/Pana danych osobowych zalecamy:  

 • zachowanie ostrożności w przypadku pojawienia się u Pana w domu osób podających się za np. pracowników instytucji publicznych, instytucji finansowych, przedstawicieli dostawców energii, środków farmaceutycznych itp., 
 • sprawdzenie czy w jakichkolwiek kontach internetowych, w portalach społecznościowych, kontach mailowych nr PESEL nie figuruje jako login lub hasło, a jeśli taka rzecz wystąpiła monitorować te konta, 
 • istnieje także możliwość założenia konta w „BIK” Biuro Informacji Kredytowej  w celu dodatkowego zabezpieczenia swoich danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem, 
 • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości może Pani skontaktować się z nami  
  w dowolnym momencie, 
 • może Pani również skorzystać z nowych przepisów dotyczących zastrzeżenia nr PESEL, o których szerzej mowa na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie
 • w przypadku uzyskania informacji o ewentualnych próbach wykorzystania Pana danych – niezwłocznie zawiadomić organy ścigania oraz skontaktować się  
  z Nadleśnictwem oraz skorzystać ze środków ochrony dóbr osobistych wskazanych w art. 24 Kodeksu Cywilnego:   

„Art. 24 [Środki ochrony] 

„§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.  
W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści  i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.  

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.  

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.”  

 • rozważyć uzyskanie fachowego wsparcia psychologicznego. 

 

Dodatkowych informacji na temat naruszenia oraz sposobu minimalizacji jego skutków może udzielić Pani/Panu nasz Inspektor Ochrony Danych:  

Sebastian Strzech, adres e-mail: iod@comp-net.pl