Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 6 ogłasza przetarg publiczny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne tj.:

1. Nieruchomość nr I - działkę numer 525/6  o powierzchni 0,2618 ha zabudowaną budynkiem biurowym nr inw. 144/341 o całkowitej powierzchni użytkowej 418 m2, do dzierżawy przeznaczono 346 m2, 72 m2 pozostaną w użytkowaniu Wydzierżawiającego jako pomieszczenia magazynowe, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba.

2. Nieruchomość nr II - część działki numer 525/5 o powierzchni 0,5473ha (ogólna powierzchnia działki 1,8273 ha) zabudowaną budynkiem warsztatowym nr inw. 115/395 o powierzchni użytkowej 1826 m2 – do dzierżawy przeznaczona część budynku o powierzchni użytkowej 1122 m2 (szczegółowe rozmieszczenie pomieszczeń w budynku możliwe do  weryfikacji w trakcie lustracji terenowej), usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba. Część budynku o powierzchni 704 m2 oraz place i drogi o nawierzchni asfaltowej o pow. 3 647 m2 wokół budynku są na dzień przetargu wydzierżawione przez podmioty zewnętrzne.

3. Nieruchomość nr III – część działki numer 525/5 o powierzchni 0,4695ha ( ogólna powierzchnia działki 1,8273ha) zabudowaną budynkiem wiaty murowanej nr inw. 132/399 o powierzchni użytkowej 863,5m2, oraz placami i drogami o nawierzchni asfaltowej, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba.

4. Nieruchomość nr IV – część działki numer 534 o powierzchni 0,3445ha ( ogólna powierzchnia działki 0,6065ha) zabudowaną wiatą murowaną nr inw. 132/398 o powierzchni użytkowej 1236m2, oraz placami i drogami o nawierzchni asfaltowej, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba.

5. Nieruchomość nr V o powierzchni 0,7291ha - działkę numer 537 o łącznej powierzchni 0,172ha, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba na powierzchni 0,0315ha, użytek PSV na powierzchni 0,1040ha, i użytek ŁVI na powierzchni 0,0365; - działkę numer 536 o łącznej powierzchni 0,1099ha, usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba na powierzchni 0,0845ha i użytek PSV na powierzchni 0,0254ha; - część działki nr 535 o powierzchni 0,4472ha ( ogólna powierzchnia działki 1,3308ha), usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba.

6. Nieruchomość nr VI o powierzchni 1,0600ha zabudowaną placami i drogami utwardzonymi nr inw. 243/403 o nawierzchni asfaltowej na powierzchni 0,7792ha – część działki numer 535 o powierzchni 0,8397ha ( ogólna powierzchnia działki 1,3308ha) usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba; część działki numer 534 o powierzchni 0,2163ha( ogólna powierzchnia działki 0,6065ha), usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba; część działki numer 525/5 o powierzchni 0,4472ha( ogólna powierzchnia działki 1,8273ha), usytuowaną w miejscowości Ustjanowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne, stanowiącą użytek Ba.

Dojazd do nieruchomość nr I, II, II, III, IV, V i VI odbywać będzie się przez części działek nr 535 o powierzchni 0,0457ha, nr 534 o powierzchni 0,0172ha i nr 525/5 o powierzchni 0,1857ha i powierzchni łącznej 0,2486ha.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego, niczym nie ograniczonego dojścia i dojazdu do nie będących przedmiotem dzierżawy pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych w budynku usytuowanym na działce nr 525/6 przez drogi i place utwardzone zlokalizowane na działkach nr 525/5 i 525/6.

Działki o numerach 525/5, 525/6, 534, 535, 536, 537 ogrodzone są ogrodzeniem z siatki stalowej o łącznej dł. 1355mb.

Wyżej opisane nieruchomości mają urządzoną Księgę Wieczystą  nr KS 2E/00018788/0 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Wydzierżawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przedmiotu dzierżawy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nieuciążliwej dla środowiska. Umowa dzierżawy nieruchomości zostanie zawarta na czas nieokreślony.

    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości dla:

        Nieruchomości nr I – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100);

        Nieruchomości nr II – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100);

        Nieruchomości nr III – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100);

        Nieruchomości nr IV – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) ;

        Nieruchomości nr V – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100);

        Nieruchomości nr VI – 200,00 zł  (słownie: dwieście złotych 00/100) ;

do dnia 27.03.2020 r. oraz złożenie pisemnej oferty w tym samym terminie w siedzibie Wydzierżawiającego. Wadium może zostać wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne o numerze 19 2030 0045 1110 0000 0077 8770 lub gotówką w kasie Nadleśnictwa albo w formie gwarancji bankowej. Z treści gwarancji bankowej musi wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku) do zapłaty pełnej kwoty wadium na pierwsze pisemne wezwanie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeśli przed otwarciem ofert kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne lub gwarancja bankowa wpłynie do sekretariatu Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.

    Oferta pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dzierżawę nieruchomości nr ……… w Ustjanowej Górnej” winna zawierać:

- Imię i nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta,

- Datę sporządzenia oferty,

- Oświadczeniem, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- Oświadczeniem, że oferent zapoznał się z przedmiotem najmu, jego stanem technicznym i infrastrukturą,

- Oferowany czynsz miesięczny za przedmiot najmu netto,

- Dowód wniesienia wadium.

- Wskazanie celu na jaki będzie zawierana umowa dzierżawy (np. prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie działalności rolniczej, inne itp.)

    Otwarcie ofert złożonych na przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 27.03.2020 r. w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne o godz. 10:00.

    Czynsz miesięczny wywoławczy wynosi dla :

        Nieruchomości nr I – 880,00 zł netto

        Nieruchomości nr II – 2 840,00 zł netto

        Nieruchomości nr III – 870,00 zł netto

        Nieruchomości nr IV – 710,00 zł netto

        Nieruchomości nr V – 370,00 zł netto

        Nieruchomości nr VI – 1 060,00 zł netto  

powiększony o podatek VAT. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz netto.

Przed zawarciem umowy najmu Dzierżawca zobowiązany będzie wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości jednokrotnej wartości czynszu. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, w dniu przetargu odbędzie się licytacja ustna. Minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł netto. Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca obowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z nieruchomością.

    Wadium podlega zwrotowi po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, którego oferta została wybrana może zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia (kaucji). W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy najmu wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego.

    Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. W takim wypadku wniesione wadia zostaną zwrócone.

    Informacji o przetargu (przedmiot przetargu, oględziny nieruchomości, zapoznanie z wzorem umowy itd.) udziela: Sekretarz Nadleśnictwa Pan Marcin Plaza (tel. 13 461 10 31 w godz. od 7 do 15 w dni robocze od poniedziałku do piątku). Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą zapoznać się z projektem umowy w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne pod adresem: www.ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl  


Umowa dzierżawy zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.