Lista aktualności Lista aktualności

KZP W NADLEŚNICTWIE

W dniu 19.09.2016 r. w siedzibie nadleśnictwa odbyło się posiedzenie Komisji Założeń Planu dla opracowania planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne na lata 2019-2028.

Szczegółowe wytyczne w tej sprawie zawiera Instrukcja urządzania lasu (2012 r.):

§ 125

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa koordynuje i organizuje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych poprzez:

1) zaplanowanie wykonania planu urządzenia lasu zgodnie z przyjętym w RDLP wieloletnim harmonogramem prac urządzeniowych;

2) zwołanie Komisji Założeń Planu (KZP) – po wykonaniu prac przygotowawczych

do planu urządzenia lasu, o których mowa w §§ 8 i 9 niniejszej instrukcji – w ósmym roku obowiązywania dotychczasowego planu urządzenia lasu, której podstawowym zadaniem jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu" oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i obszary Natura 2000";

§ 126

1. Komisji założeń planu (KZP) przewodniczy dyrektor RDLP lub upoważniony przez niego zastępca, a ustalenia KZP ujmowane są w protokole, który podpisuje dyrektor RDLP.

2. Protokół ustaleń KZP sporządzany jest w dwu częściach:

2.1. Część A: wytyczne w sprawie organizacji prac urządzeniowych;

2.2. Część B: założenia do planu urządzenia lasu.

2.1. W części A protokołu ustaleń KZP zapisuje się listę uczestników oraz wytyczne z zakresu organizacji prac urządzeniowych, łącznie z programem ochrony przyrody, m.in. dotyczące:

1) prac siedliskowych, w tym fitosocjologicznych (patrz § 6 niniejszej instrukcji);

2) prac przygotowawczych, w tym oceny podstawowych założeń zagospodarowania przestrzennego regionu, podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej korekty lasów ochronnych oraz uzgodnienie wykazu drzewostanów czasowo wyłączonych z użytkowania głównego (patrz § 7–9 oraz § 110 ust. 16 niniejszej instrukcji);

3) formy przekazania bazy danych SILP na potrzeby planu urządzenia lasu, w tym zaktualizowanych danych geometrycznych i opisowych oraz ewentualna decyzja w sprawie wstrzymania obrotu gruntami (patrz §§ 10 i 19 niniejszej instrukcji);

4) korekty podziału powierzchniowego oraz ewentualnego oznaczania granic oddziałów (patrz § 12 niniejszej instrukcji);

5) oznaczenia niewyraźnych granic wyłączeń oraz ujmowania w planie urządzenia lasu gruntów stanowiących współwłasność (patrz § 16 niniejszej instrukcji);

6) wykorzystania zdjęć lotniczych do planu urządzenia lasu (patrz § 18 niniejszej instrukcji);

7) ujmowania cech drzewostanów w planie urządzenia lasu, w tym cechy „inne" (patrz § 26 niniejszej instrukcji);

8) zastosowania jednostek kontrolnych (patrz § 32 niniejszej instrukcji);

9) priorytetów dotyczących przebudowy drzewostanów (patrz § 40 niniejszej instrukcji);

10) zwiększenia powierzchni do odnowienia w KO i KDO z tytułu uszkodzeń podczas cięć rębnych (patrz § 46 ust. 10 niniejszej instrukcji);

11) dodatkowych pomiarów drewna martwego (patrz § 62 ust. 2 niniejszej instrukcji);

12) sporządzania i wydruku map gospodarczych, gospodarczo-przeglądowych i przeglądowych (format, zakres, podkład, skala, liczba) oraz mapy sytuacyjnej (patrz § 64–72 oraz § 101–104 niniejszej instrukcji);

13) podziału na obręby leśne (patrz § 21 ust. 6 niniejszej instrukcji) oraz podziału na leśnictwa;

14) definicji obszarów zagrożonych uporczywym występowaniem szkód (patrz § 102 ust. 3 niniejszej instrukcji);

15) terminów i sposobów kontroli prac urządzeniowych;

16) formy oprawy opisów taksacyjnych i map, w tym map dodatkowych, oraz prezentowania programu ochrony przyrody, a także ewentualnej ekspertyzy docelowej sieci dróg leśnych oraz prognozy ekonomicznej z uwzględnieniem danych wrażliwych (patrz §§ 108 ust. 6, 118 i 135 oraz 136 niniejszej instrukcji);

17) ewentualnego sporządzenia dodatkowej tabeli XXII dla gatunków chronionych, nieobjętych obszarem Natura 2000 (patrz § 110 ust. 11 pkt 3 niniejszej instrukcji);

18) ustaleń dotyczących postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania

planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000 (patrz § 129 niniejszej instrukcji) oraz innych spraw organizacyjnych.

2.2. W „Założeniach do planu urządzenia lasu" zapisuje się syntetycznie (w tym w formie tabel) ustalenia dotyczące:

1) obszarów chronionych i funkcji lasu (patrz § 8 niniejszej instrukcji);

2) typów siedliskowych lasu oraz ich ewentualnego uzupełniania o rozpoznane leśne siedliska przyrodnicze (patrz § 22 niniejszej instrukcji);

3) typów drzewostanów (TD) o kierunku ochronnym lub gospodarczym (patrz §§ 23, 40 i 117 niniejszej instrukcji);

4) wieków rębności dla głównych gatunków drzew (patrz §§ 24 i 83 niniejszej instrukcji);

5) podziału lasów nadleśnictwa na gospodarstwa, w tym kwalifikowanie do gospodarstwa specjalnego (patrz § 82 niniejszej instrukcji);

6) wytycznych w sprawie cięć rębnych w poszczególnych gospodarstwach (patrz też § 89 – średni okres odnowienia w gospodarstwach oraz § 98 – wytyczne do wykazu cięć rębnych);

7) szczegółowych wytycznych w sprawie sporządzenia „Wykazu drzewostanów kwalifikujących się do przebudowy" (patrz § 40 niniejszej instrukcji);

8) wytycznych w sprawie pielęgnowania lasu, w tym cięć pielęgnacyjnych;

9) wytycznych w sprawie hodowli lasu, w tym orientacyjnych składów gatunkowych upraw;

10) wytycznych w sprawie ogólnej ochrony lasu oraz ochrony przeciwpożarowej (patrz §§ 101, 102, 103 i 104 niniejszej instrukcji);

11) wytycznych w sprawie zagospodarowania rekreacyjnego, w tym sporządzania odpowiedniej mapy przeglądowej (patrz §§ 108 i 109 niniejszej instrukcji);

12) wytycznych w sprawie użytkowania ubocznego oraz zagospodarowania łowieckiego;

13) wytycznych w sprawie ujmowania w planie urządzenia lasu zagadnień dotyczących infrastruktury nadleśnictwa;

14) wytycznych dotyczących charakterystyki ekonomicznej;

15) szczegółowości prognozy stanu zasobów drzewnych na koniec przyszłego okresu gospodarczego (patrz § 123 niniejszej instrukcji);

16) weryfikacji i aktualizacji programu ochrony przyrody, w tym sporządzenia tabel dotyczących przedmiotów ochrony oraz zadań ochronnych (tabele XXII i XXIII, patrz też § 110–112 niniejszej instrukcji);

17) wydruku map tematycznych (patrz „Instrukcja techniczna sporządzania i wydruku map leśnych", tom trzeci „Instrukcji urządzania lasu");

18) projektu wystąpienia do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie zakresu oraz szczegółowości prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000;

19) innych zagadnień projektowych, specyficznych dla nadleśnictwa.

3. Zagadnienia wyszczególnione w ust. 2 są referowane podczas obrad KZP odpowiednio przez nadleśniczego (referat nadleśniczego) oraz naczelnika właściwego do spraw urządzania lasu RDLP (koreferat naczelnika).

4. Protokół ustaleń KZP jest załącznikiem do opisania ogólnego nadleśnictwa

(elaboratu).